۞ بانک اطلاعات حقوقی :

در این وب سایت تلاش گردیده است اطلاعات حقوقی مفید و کاربردی، با هدف ارتقاء دانش حقوقی کشور، به طور رایگان در اختیار شما کاربران عزیز قرار گیرد.

  • شناسه : 10638
  • ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۹ - ۱۹:۵۷
  • 5345 بازدید

نمونه قرارداد انتقال سرقفلی

نمونه قرارداد انتقال سرقفلی    انتقال سرقفلی ماده ۱ . طرفین قرارداد ۱-۱ انتقال دهنده …. فرزند… به شماره شناسنامه …. صادره از …. کدملی …. متولد…. ساکن…. تلفن…. با وکالت/ قیمومیت/ ولایت/ وصایت …. فرزند…. به شماره شناسنامه …. متولد….به موجب …. ۱-۲- انتقال گیرنده …. فرزند…. به شماره شناسنامه …. صادره از…. کد […]

نمونه قرارداد انتقال سرقفلی 
 
انتقال سرقفلی
ماده ۱ . طرفین قرارداد
۱-۱ انتقال دهنده …. فرزند… به شماره شناسنامه …. صادره از …. کدملی …. متولد…. ساکن…. تلفن…. با وکالت/ قیمومیت/ ولایت/ وصایت …. فرزند…. به شماره شناسنامه …. متولد….به موجب ….
۱-۲- انتقال گیرنده …. فرزند…. به شماره شناسنامه …. صادره از…. کد ملی…. متولد…. ساکن…. تلفن ….با وکالت/ قیمومیت/ ولایت/ وصایت…. فرزند….به شماره شناسنامه…. متولد….به موجب….
ماده ۲٫ موضوع و مورد معامله
موضوع این قرارداد انتقال کلیه حقوق مالی اعم از قطعی و احتمالی انتقال­دهنده نسبت به حق کسب و پیشه، تجار ت و سرقفلی بوده که مورد معامله عبارت است از ….. دانگ/ یک باب ….. دارای پلاک ثبتی شماره ….. فرعی از …. اصلی ….. قطعه…..واقع در بخش ….. به مساحت ….. متر مربع دارای حق اشتراک آب/ برق/ گاز به صورت اختصاصی/ اشتراکی/ شوفاژ روشن/ غیر روشن/ کولر/ پارکینگ/ انباری به متراژ…..متر مربع/ تلفن دایر به شماره ….. غیر دایر و دارای پایان­ساختمان شماره ….. مورخه    /   / ۱۳ صادره از سوی شهرداری منطقه …. می­باشد که انتقال­گیرنده مورد سرقفلی را رویت نموده و  از کم­وکیف آن از هر جهت اطلاع و آگاهی پیدا کرد.
ماده ۳٫ قیمت مورد معامله
۱-۳- قیمت مورد معامله به طور مقطوع مبلغ …… ریال معادل …… تومان تعیین گردید.
۲-۳- هم­زمان با این توافق مبلغ ….. ریال معادل ….. تومان نقداً/ طی چک شماره ….. بانک ….. شعبه ….. به فروشنده پرداخت گردید، باقیمانده مبلغ ….. ریال در زمان تنظیم سند در دفتر اسناد رسمی پرداخت خواهد شد.
ماده ۴٫ شرایط مربوط به تنظیم سند
۱-۴- طرفین متعهد شدند جهت تنظیم سند انتقال رسمی در تاریخ   /   / ۱۳ در دفتر اسناد رسمی شماره …..حاضر شوند  و انتقال دهنده متعهد گردید سند را به نام انتقال گیرنده و یا هر کسی که انتقال­گیرنده معرفی نماید انتقال دهد، در ضمن اجرای تعهد به تنظیم سند از طرف انتقال­دهنده به نام انتقال­گیرنده بعدی، موکول به احراز انتقال از طریق ارایه قرارداد می­باشد. در صورت عدم حضور هر یک از طرفین در دفترخانه اسناد رسمی برای انتقال رسمی، گواهی سردفتر مثبت تخلف نامبرده می­باشد.
۲-۴- عدم ارایه مستندات و مدارک لازم جهت تنظیم سند از طرف انتقال­دهنده و عدم پرداخت ثمن توسط انتقال­گیرنده، در حکم عدم حضور است و سردفتر در موارد مذکور مجاز به صدور گواهی عدم حضور می­باشد.
ماده ۵٫ شرایط تسلیم مورد معامله
۱-۵- انتقال­دهنده موظف است مورد معامله را در تاریخ   /   /   ۱۳ با تمام توابع و ملحقات و منضمات آن تسلیم انتقال­گیرنده کند و هر گونه موانع در استیفاء و بهره­برداری کامل از مودر معامله را برطرف کند.
۲-۵- در صورتی که معلوم گردد مورد معامله به جهت قوه قاهره قابلیت انتقال نداشته و این عامل مربوط به زمان انعقاد قرارداد باشد، قرارداد باطل است و انتقال­دهنده موظف است مبلغ دریافتی را به انتقال­گیرنده مسترد نماید.
۳-۵- در صورتی که معلوم گردد مورد معامله به هر علتی غیر از عامل قوه قاهره مانند رهن بودن، مستحق للغیر، عملیات اجرایی دادگستری و اجرای اسناد رسمی و غصبی بودن، قانوناً قابل انتقال به انتقال­گیرنده نباشد، انتقال­دهنده موظف ا ست علاوه بر استرداد ثمن معامله، معادل مبلغ ….. ریال به عنوان خسارت به انتقال­گیرنده بپردازد.
ماده ۶٫ آثار قرارداد
۱-۶- در صورتی که حق انتقال سرقفلی به غیر، از شخص انتقال­گیرنده سلب گردد، مشارالیه حق انتقال سرقفلی را به غیر به هیچ عنوان نخواهد داشت.
۲-۶- انتقال­دهنده اقرار نمود که مورد قرارداد مشمول مصادره اموال، سرپرستی، توقیف و وثیقه غیر نمی­باشد و مانع آن نیز قبلاً به دیگری واگذار نگردیده است. هرگاه کذب اقرار انتقال­دهنده محرز گردد و ازا ین جهت به انتقال­گیرنده خسارتی وارد گردد، متخلف مکلف به جبران خسارت وارده می­باشد.
۳-۶- انتقال­دهنده در صورت استنکاف از تحویل مورد قرارداد در موعد مقرر، مکلف است از بابت هر روز تاخیر، مبلغ ….. ریال به انتقال­گیرنده پرداخت نماید. تادیه خسارت مذکور مانع از انجام تعهد اصلی انتقال­دهنده نمی­باشد.
۴-۶- انتقال­گیرنده مکلف است تمامی قیمت مورد معامله را تا تاریخ    /    /    ۱۳ به انتقال دهنده تادیه نماید. در غیر اینصورت انتقال­دهنده حق فسخ قرارداد را داشته و نیز می­تواندم مبلغ ….. ریال وجه التزام از انتقال­گیرنده دریافت نماید.
۵-۶- پرداخت کلیه عوارض شهرداری و مالیات مشاغل و حق بیمه کارگران و کارکنان مانده از قبل و تا زمان تحویل به عهده انتقال­دهنده، انتقال­گیرنده می­باشد.
۶-۶- مالیات نقل­وانتقال سرقفلی و اخذ پاسخ استعلامات ثبتی، به منظور تنظیم سند انتقال سرقفلی، بر عهده انتقال دهنده/ انتقال­گیرنده خواهد بود.
۷-۶- اصل کلیه اسناد و مدارک نزد انتقال­دهنده/ انتقال­گیرنده باقی می­ماند تا نسبت به کارهای اداری آن اقدام نماید و در حال حاضر فعالیت کسبی در مغازه/ آپارتمان موصوف به صورت ….. می­باشد.
ماده ۷٫ این قرارداد در بردارنده قطعی و شرعی و تعهد طرفین به ایفای تعهدات داده شده می­باشد و با توجه به مواد ۱۰، ۱۹۰ و ۲۱۹ قانون مدنی بین طرفین منعقد گردید.
ماده ۸٫ حق­الزحمه مشاور املاک طبق تعرفه کمیسیون نظارت شهرستان  ….. بالمناصفه بعهده طرفین است که همزمان با امضای این قرارداد مبلغ ……… ریال به موجب قبض شماره  ….. و  …..پرداخت شد.
ماده ۹٫ این قرارداد در تاریخ                /              /      ۱۳ در دفتر مشاور املاک شماره  ….. به نشانی  ….. در سه نسخه بین طرفین تنظیم، امضا و مبادله گردید. مشاور املاک موظف است ضمن ممهور نمودن نسخ قرارداد به مهر مخصوص مشاور، نسخه اول و دوم را به خریدار و فروشنده تسلیم نماید و نسخه سوم را در دفتر مخصوص بایگانی کند و هر سه نسخه دارای اعتبار یکسان است که با تنظیم سند رسمی از درجه اعتبار ساقط است.
ماده ۱۰٫ موارد حقوقی مفاد این قرارداد مطابق با مقررات جاری است و تایید می­شود.
نام و نام خانوادگی کارشناس حقوقی
فروشنده                                                 خریدار                                    شهود
نام و نام خانوادگی                 نام و نام خانوادگی                                 نام و نام خانوادگی
با احراز هویت متعاملین و مدارک و اسناد مورد معامله، تمام مراتب مندرج در این مبایعه­نامه به تایید و گواهی اینجانب می­رسد.
مهر و امضای مشاور املاک
 

برچسب ها

این مطلب بدون برچسب می باشد.

پاسخ دادن

ایمیل شما منتشر نمی شود. فیلدهای ضروری را کامل کنید. *

*