نمونه دادخواست ها

نمونه دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی ملک

نمونه دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی ملک

نمونه دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی، اخذ پایان کار و اخذ صورتمجلس تفکیکی ملک

خواهان / خواهان ها :نمونه دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی ملک

آقای / خانم …………………… دارای مشخصات ……………….

خوانده / خواندگان : 

آقای / خانم …………………… دارای مشخصات ……………….

خواسته :  

الزام خوانده / خواندگان به ۱) اخذ پایانکار ۲) اخذ صورت مجلس تفکیکی ۳) تنظیم سند رسمی نسبت به شش دانگ یک واحد آپارتمان از پلاک ثبتی ………… فرعی ………… اصلی مفروز و مجزی از ………….. حوزه ثبتی تهران دارای قیمت منطقه ای …………….

مطالبه کلیه خسارات دادرسی از جمله هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل (در صورت دارا بودن وکیل دادگستری در دعوی)

توجه : در صورت تعیین خسارت تاخیر و وجه التزام در قرارداد مطالبه این موارد مستلزم درج خواسته ای مجزا در دادخواست می باشد. جهت ملاحظه نمونه دادخواست مطالبه وجه التزام قراردادی به این لینک مراجعه نمائید.

دلایل و منضمات :

قرارداد شماره ……….. مورخ ………………..

اسناد واریز وجوه ثمن معامله از قرار ……………

گواهی عدم حضور به شماره ……….. مورخ …………………… صادره از دفترخانه شماره ……… تهران

صورتجلسه مورخ ……………..

مدارک شناسایی خواهان و ….

شرح دادخواست :

ریاست محترم مجتمع قضائی ………. تهران

با سلام و عرض ادب

احتراماً اینجانب ………….. (خواهان) به موجب قرارداد …………. مورخ …………….  شش دانگ یک واحد آپارتمان از پلاک ثبتی ……….. فرعی از ………… اصلی مفروز و مجزی از ………… حوزه ثبتی تهران به مساحت ………. متر مربع به آدرس ………………….. را از خوانده محترم پیش خرید نمودم و کلیه مبالغ مندرج در قرارداد در مواعد مقرر به فروشنده پرداخت گردیده است.

متاسفانه خوانده علیرغم انجام تمامی تعهدات اینجانب در تاریخ ……………. که جهت تنظیم سند رسمی مورد توافق طرفین واقع و در قرارداد مقرر گردیده است، در دفتر اسناد رسمی حضور نیافته و مراتب منجر به صدور گواهی عدم حضور نامبردگان می گردد.

پس از مناقشات بسیار و استنکاف مستمر خواندگان از انجام تعهد مورخ …………….. توافقنامه ای فیمابین تنظیم و به شرح صورتجلسه مورخ …………. قرار بر این میگردد که خوانده مورخ ………….. در دفتر خانه مزبور حاضر و نسبت به تنظیم سنر رسمی اقدام نماید که متاسفانه نامبرده مجدد از انجام این تعهد قراردادی خویش استنکاف و گواهی عدم حضور برای دومین بار صادر و تسلیم اینجانب می گردد.

لازم به توضیح است که ملک موضوع دعوی در تاریخ مقرر در قرارداد تحویل و مبلغ تعهد شده از ناحیه اینجانب همزمان با تحویل به فروشنده پرداخت گردیده، ولی متاسفانه تاکنون پایان کار و صورت مجلس تفکیکی ملک توسط خوانده محترم (فروشنده) اخذ نگردیده است.

علی ایحال نظر به مراتب مذکور و با عنایت به این امرکه انعقاد عقد بیع در خصوص اموال غیر منقول ملازمه با انجام تشریفات قانونی و انتقال رسمی مبیع به خریدار دارد، مستند به مواد ۱۰ ، ۲۱۹ ، ۲۲۰ ، ۲۳۰ ، ۲۹۲ ، ۳۳۸ ، ۳۶۲ و ۱۳۰۱ قانون مدنی و مواد ۱۹۸ و ۵۱۵ و ۵۱۹ قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، از دادگاه محترم صدور حکم مبنی بر محکومیت خوانده به اخذ پایانکار و همچنین اخذ صورت مجلس تفکیکی و متعاقباً تنظیم سند رسمی شش دانگ یک واحد آپارتمان از پلاک ثبتی ………… فرعی ………… اصلی مفروز و مجزی از ………….. حوزه ثبتی تهران و همچنین پرداخت کلیه خسارات دادرسی، مورد استدعا می باشد.

با تشکر و تجدید احترام

آدرس ملک موضوع دعوی : …………………………………..

جهت ملاحظه بررسی کاربردی دعوی الزام به تنظیم سند رسمی، به این لینک مراجعه نمائید.

جهت ملاحظه نمونه دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی خودرو، به این لینک مراجعه نمائید.

جهت ملاحظه نمونه دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی ملک مشاع، به این لینک مراجعه نمائید.

جهت ملاحظه نمونه دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی به طرفیت وراث، به این لینک مراجعه نمائید.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *