۞ بانک اطلاعات حقوقی :

در این وب سایت تلاش گردیده است اطلاعات حقوقی مفید و کاربردی، با هدف ارتقاء دانش حقوقی کشور، به طور رایگان در اختیار شما کاربران عزیز قرار گیرد.

عمل-اعمال حقوقی و واقعه-وقایع حقوقی چیست / تعریف

عمل-اعمال حقوقی و واقعه-وقایع حقوقی چیست / تعریف

اعمال حقوقی و وقایع حقوقی  منشاء ایجاد تعهد یا اعمال حقوقی هستند یا وقایع حقوقی اعمال حقوقی اعمالی هستند که شخص با اراده خویش انجام می دهد و قصد ایجاد تعهد را می نماید و ایجاد تعهد منتسب به اراده شخص می باشد. مثل اینکه شخص اراده می نماید خودرویی را خریداری نماید و ضمن […]

عقد وکالت – شرایط موضوع وکالت – طرق انحلال وکالت

عقد وکالت کلیات : وکالت واژه ای عربی است و در لغت به معنی نماینده و کسی که از طرف دیگری برای انجام کاری تعیین می شود، می باشد. در اصطلاح حقوقی وکیل به کسی گفته می شود که از طرف دیگری به موجب عقد وکالت مامور انجام دادن امری است. ماده ۶۵۶ قانون مدنی عقد وکالت […]

انواع وکالت (عام و خاص، مطلق و مقید)

انواع وکالت (عام و خاص، مطلق و مقید)

انواع وکالت (عام و خاص، مطلق و مقید)   برابر ماده ۶۶۰ قانون مدنی :«وکالت ممکن است به طور مطلق و برای تمام امور موکل باشد یا مقید و برای امر یا امور خاصی.» و مطلابق ماده ۶۶۱ :«در صورتی که وکالت، مطلق باشد فقط امور به اداره کردن اموال موکل خواهد بود.» وکالت از جهت موضوع به […]

قواعد مرتبط با نفوذ سوگند در قانون آیین دادرسی مدنی

قواعد مرتبط با نفوذ سوگند در قانون آیین دادرسی مدنی

قواعد مرتبط با نفوذ سوگند در قانون آیین دادرسی مدنی درمواردی که صدور حکم دادگاه  منوط به سوگند شرعی می باشد، دادگاه به درخواست متقاضی، قرار اتیان سوگند صادر می کند در آن موضوع سوگند و شخصی را که باید سوگند یادکند تعیین می نماید. در کلیه دعاوی مالی و سایر حقوق الناس از قبیل […]

کارشناسی و تحقیق محلی چیست / تعریف

کارشناسی و تحقیق محلی چیست / تعریف

کارشناسی و تحقیق محلی شخصی را که به مناسبت دانش و مهارت و معلومات، توانایی تشخیص در موضوعی فنی و تخصصی را داشته باشد، خبره یا کارشناس می گویند. موضوع دارای جنبه فنی و تخصصی را که باید توسط کارشناس بررسی و اظهار نظر شود، کارشناسی نامند وتصمیم دادرس مبنی بر انجام کارشناسی را اصطلاحاً […]

تصرف دلیل بر مالکیت

تصرف دلیل بر مالکیت

تصرف دلیل بر مالکیت اولین منشا مالکیت در عالم حقوق ناشی از حیازت و استیلا بوده است، بنابراین ید وسیله اصلی مالکیت به شمار می رفت و ابتدایی ترین وسیله آن بود. در علم حقوق غرض اصلی از تملک اموال را استفاده از منافع آن در نظرگرفتند و انسانها نسبت به اموال و داراییهای خود […]

تعارض ادله اثبات دعوا

تعارض ادله اثبات دعوا

تعارض ادله اثبات دعوا تعریف تعارض در لغت به معنای خلاف یکدیگر آمدن خبر و معارضه کردن یکی با دیگری آمده است. در علم منطق، تعارض مترادف تناقض بوده و آن عبارت است از: اختلاف بین دو قضیه به نحوی که از صدق یکی کذب دیگری لازم آید. در اصول فقه نیز تعارض را چنین […]

تعریف سوگند یا قسم

تعریف سوگند یا قسم

تعریف سوگند یا قسم یکی از راه حلهای اثبات دعوی که در روزگاران گذشته رواج داشت که در زبانهای اروپایی اوردال و در فارسی آزمایش ایزدی میگفتند، سوگندمیباشد. آزمایش ایزدی آنگاه به جای آورده میشدکه دوطرف دعوی برای اثبات حقانیت خود، هیچگونه گواهی نداشتند، به ناچار به خداوند روی آورده از او خواستار بودند که […]

ارکان و عناصر تشکیل دهنده سوگند

ارکان و عناصر تشکیل دهنده سوگند

ارکان و عناصر تشکیل دهنده سوگند رکن نخست اخبار: سوگند خبردادن از حقی است که سابقاً به وجود آمده است. می دانیم که جملات اخباری قابل تصدیق و تکذیب می باشند. بنابراین سوگند نیز با وجود تقدس و منشاء مذهبی آن قابل تصدیق و تکذیب می باشد. رکن دوم  اخبار به حق: سوگند خبری است […]

شرایط سوگند مستند حکم

شرایط سوگند مستند حکم

شرایط سوگند مستند حکم ۱-     اهلیت حالف: کسی که سوگند یاد می کند، باید اهلیت اتیان سوگند را داشته باشد؛ یعنی باید عاقل و بالغ و مختار و برای تصرف در مال خود را داشته باشد. در ماده ١٣٢٩‏قانون مدنی می گوید: قسم به کسی متوجه می گردد که اگر اقرار کند اقرارش نافذ باشد […]