۞ بانک اطلاعات حقوقی :

در این وب سایت تلاش گردیده است اطلاعات حقوقی مفید و کاربردی، با هدف ارتقاء دانش حقوقی کشور، به طور رایگان در اختیار شما کاربران عزیز قرار گیرد.

عمل-اعمال حقوقی و واقعه-وقایع حقوقی چیست / تعریف

عمل-اعمال حقوقی و واقعه-وقایع حقوقی چیست / تعریف

اعمال حقوقی و وقایع حقوقی  منشاء ایجاد تعهد یا اعمال حقوقی هستند یا وقایع حقوقی اعمال حقوقی اعمالی هستند که شخص با اراده خویش انجام می دهد و قصد ایجاد تعهد را می نماید و ایجاد تعهد منتسب به اراده شخص می باشد. مثل اینکه شخص اراده می نماید خودرویی را خریداری نماید و ضمن […]

عقد وکالت – شرایط موضوع وکالت – طرق انحلال وکالت

عقد وکالت کلیات : وکالت واژه ای عربی است و در لغت به معنی نماینده و کسی که از طرف دیگری برای انجام کاری تعیین می شود، می باشد. در اصطلاح حقوقی وکیل به کسی گفته می شود که از طرف دیگری به موجب عقد وکالت مامور انجام دادن امری است. ماده ۶۵۶ قانون مدنی عقد وکالت […]

انواع وکالت (عام و خاص، مطلق و مقید)

انواع وکالت (عام و خاص، مطلق و مقید)

انواع وکالت (عام و خاص، مطلق و مقید)   برابر ماده ۶۶۰ قانون مدنی :«وکالت ممکن است به طور مطلق و برای تمام امور موکل باشد یا مقید و برای امر یا امور خاصی.» و مطلابق ماده ۶۶۱ :«در صورتی که وکالت، مطلق باشد فقط امور به اداره کردن اموال موکل خواهد بود.» وکالت از جهت موضوع به […]

قواعد مرتبط با نفوذ سوگند در قانون آیین دادرسی مدنی

قواعد مرتبط با نفوذ سوگند در قانون آیین دادرسی مدنی

قواعد مرتبط با نفوذ سوگند در قانون آیین دادرسی مدنی درمواردی که صدور حکم دادگاه  منوط به سوگند شرعی می باشد، دادگاه به درخواست متقاضی، قرار اتیان سوگند صادر می کند در آن موضوع سوگند و شخصی را که باید سوگند یادکند تعیین می نماید. در کلیه دعاوی مالی و سایر حقوق الناس از قبیل […]

کارشناسی و تحقیق محلی چیست / تعریف

کارشناسی و تحقیق محلی چیست / تعریف

کارشناسی و تحقیق محلی شخصی را که به مناسبت دانش و مهارت و معلومات، توانایی تشخیص در موضوعی فنی و تخصصی را داشته باشد، خبره یا کارشناس می گویند. موضوع دارای جنبه فنی و تخصصی را که باید توسط کارشناس بررسی و اظهار نظر شود، کارشناسی نامند وتصمیم دادرس مبنی بر انجام کارشناسی را اصطلاحاً […]

تصرف دلیل بر مالکیت

تصرف دلیل بر مالکیت

تصرف دلیل بر مالکیت اولین منشا مالکیت در عالم حقوق ناشی از حیازت و استیلا بوده است، بنابراین ید وسیله اصلی مالکیت به شمار می رفت و ابتدایی ترین وسیله آن بود. در علم حقوق غرض اصلی از تملک اموال را استفاده از منافع آن در نظرگرفتند و انسانها نسبت به اموال و داراییهای خود […]

تعارض ادله اثبات دعوا

تعارض ادله اثبات دعوا

تعارض ادله اثبات دعوا تعریف تعارض در لغت به معنای خلاف یکدیگر آمدن خبر و معارضه کردن یکی با دیگری آمده است. در علم منطق، تعارض مترادف تناقض بوده و آن عبارت است از: اختلاف بین دو قضیه به نحوی که از صدق یکی کذب دیگری لازم آید. در اصول فقه نیز تعارض را چنین […]

ارکان شهادت

ارکان شهادت

ارکان شهادت رکن نخست: شهادت از جمله ادله اخباری است که خبر از وجود حقی می دهد که سابقاً ایجاد شده است. بنابراین شهادت قابل تصدیق و تکذیب می باشد و این وجه تمییز جملات اخباری از جملات انشایی است که قابل تصدیق و کذب است. رکن دوم: اخبار به حق شهادت، از وجود حقی […]

شرایط شهادت

شرایط شهادت

شرایط شهادت ا-شهادت باید از روی قطع و یقین باشد. به موجب ماده ١٣١۵‏قانون مدنی شهادت باید از روی قطع و یقین باشد، نه به طور شک و تردید. منظور از قطع و یقین حالتی نفسانی است که در آن حال چیزی برای شخص معلوم و آشکار می شود و احتمال خطا در آن حالت […]

شرایط شاهد در دادگاه

شرایط شاهد در دادگاه

شرایط شاهد در دادگاه فقهای شیعه پنج تا ده شرط را برای شهادت در نظر گرفته اند که برخی از این شروط عام می باشند؛ مانند بلوغ، عقل، حریت و عدالت، علم به مشهود‌، شایستگی اخلاقی و برخی از شروط خاص؛ مانند اسلام و عدم نفع و عدم مشارکت و … ‏در ماده ۱۳۱۳  قانون […]