۞ بانک اطلاعات حقوقی :

در این وب سایت تلاش گردیده است اطلاعات حقوقی مفید و کاربردی، با هدف ارتقاء دانش حقوقی کشور، به طور رایگان در اختیار شما کاربران عزیز قرار گیرد.

درخواست نصب قیم

درخواست نصب قیم

درخواست نصب قیم تعریف : قیم در لغت به معنای راست و معتدل است و در اصطلاح حقوقی، قیم نماینده قانونی محجور است که از طرف مقامات صلاحیتدار در صورت نبودن ولی قهری و وصی منصوب از طرف ایشان برای اداره امور مالی محجورین تعیین می شود. موارد تعیین قیم : ماده ۱۲۱۸ قانون مدنی […]

درخواست حکم حجر

درخواست حکم حجر

حکم حجر و رفع حجر حکم حجر: حکم حجر حکمی است که به موجب آن دادگاه رسیدگی کننده احراز نموده، فرد محجور است و برای وی قیم تعیین خواهد نمود.در همین ارتباط ماده ۷۲ قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۵۴ مقرر داشته است:«در محاکم دادگستری در هر موردی که رأی به حجر اشخاص می دهند […]

مهر و موم ترکه

مهر و موم ترکه

مهر و موم ترکه تعریف : مهر و موم ترکه حاصل یکی از موارد زیراست : ۱)      لاک یا موم که گداخته و در مدخل خانه و امثال آن یا صندوق یا پاکت و مانند آن قرار داده می شود. ۲)      نهادن علامت مهر رسمی بر روی لاک یا موم گداخته. پس از آنکه یک […]

تحریر ترکه

تحریر ترکه

تحریر ترکه مقدمه : ارث سبب انتقال جمعی اموال و حقوق مالی است. مورث هرچه دارد به بازماندگان او می رسد تا بدین وسیله دارایی خانواده محفوظ بماند و اموال در اختیار بازماندگان قرار گیرد. پس باید پذیرفت که اصل، انتقال تمام اموال و حقوق مالی مورث است و ترکه شامل تمام اجزای دارایی، اعم […]

وکیل انحصار وراثت در تهران

وکیل انحصار وراثت در تهران

گواهی انحصار وراثت / مراحل صدور / مدارک لازم مقدمه در جوامع قدیم که فاقد پیچیدگی جوامع کنونی بود، شناسایی مرگ و تولد اشخاص به راحتی امکانپذیر بود. اما به تدریج که جوامع انسانی از حالت بسیط و ساده به حالت پیچیده درآمدند، روابط و مناسبات اجتماعی نیز تغییر کرد و شناسایی افراد از حیث […]

تقسیم ترکه

تقسیم ترکه

تقسیم ترکه / ارث / ماترک تعریف : ترکه یا ماترک در لغت به معنی میراث و مالی که از شخص متوفی بر جای می ماند می باشد و در اصطلاح حقوقی عبارت است از کلیه اموال و تعهدات (دارایی) متوفی که به مناسبت فوت او منتقل به اقارب می شود. تقسیم ترکه یعنی تقسیم […]