۞ بانک اطلاعات حقوقی :

در این وب سایت تلاش گردیده است اطلاعات حقوقی مفید و کاربردی، با هدف ارتقاء دانش حقوقی کشور، در اختیار شما کاربران عزیز قرار گیرد.

ارکان شهادت

ارکان شهادت رکن نخست: شهادت از جمله ادله اخباری است که خبر از وجود حقی می دهد که سابقاً ایجاد شده است. بنابراین شهادت قابل تصدیق و تکذیب می باشد و این وجه تمییز جملات اخباری از جملات انشایی است که قابل تصدیق و کذب است. رکن دوم: اخبار به حق شهادت، از وجود حقی […]

شرایط شهادت

شرایط شهادت ا-شهادت باید از روی قطع و یقین باشد. به موجب ماده ١٣١۵‏قانون مدنی شهادت باید از روی قطع و یقین باشد، نه به طور شک و تردید. منظور از قطع و یقین حالتی نفسانی است که در آن حال چیزی برای شخص معلوم و آشکار می شود و احتمال خطا در آن حالت […]

شرایط شاهد در دادگاه

شرایط شاهد در دادگاه فقهای شیعه پنج تا ده شرط را برای شهادت در نظر گرفته اند که برخی از این شروط عام می باشند؛ مانند بلوغ، عقل، حریت و عدالت، علم به مشهود‌، شایستگی اخلاقی و برخی از شروط خاص؛ مانند اسلام و عدم نفع و عدم مشارکت و … ‏در ماده ۱۳۱۳  قانون […]

تعریف سوگند یا قسم

تعریف سوگند یا قسم یکی از راه حلهای اثبات دعوی که در روزگاران گذشته رواج داشت بکه در زبانهای اروپایی اوردال و در فارسی آزمایش ایزدی میگفتند، سوگندمیباشد. آزمایش ایزدی آنگاه به جای آورده میشدکه دوطرف دعوی برای اثبات حقانیت خود، هیچگونه گواهی نداشتند، به ناچار به خداوند روی آورده از او خواستار بودند که […]

ارکان و عناصر تشکیل دهنده سوگند

ارکان و عناصر تشکیل دهنده سوگند رکن نخست اخبار : سوگند خبردادن از حقی است که سابقاً به وجود آمده است. می دانیم که جملات اخباری قابل تصدیق و تکذیب می باشند. بنابراین سوگند نیز با وجود تقدس و منشاء مذهبی آن قابل تصدیق و تکذیب می باشد.   رکن دوم  اخبار به حق: سوگند […]

شرایط سوگند مستند حکم

شرایط سوگند مستند حکم ۱-     اهلیت حالف: کسی که سوگند یاد می کند، باید اهلیت اتیان سوگند را داشته باشد؛ یعنی باید عاقل و بالغ و مختار و برای تصرف در مال خود را داشته باشد. در ماده ١٣٢٩‏قانون مدنی می گوید: قسم به کسی متوجه می گردد که اگر اقرار کند اقرارش نافذ باشد […]

برخی از قواعد مرتبط با نفوذ سوگند در قانون مدنی

برخی از قواعد مرتبط با نفوذ سوگند در قانون مدنی : در دعاوی که به شهادت شهود قابل اثبات است، مدعی می تواند حکم به دعوی خود را که مورد انکار مدعی علیه است منوط به قسم او نماید. مدعی علیه نیز می تواند در صورتی که مدعی سقوط دین یا تعهد یا نحو آن […]

ادله استنباط احکام فقهی

ادله استنباط احکام فقهی ادله استنباط احکام فقهی عبارت است از ادله ای که برای استنباط احکام فقهی مورد استناد قرار می گیرند؛ مانند کتاب، سنت،اجماع و عقل که در موارد مختلف مخصوصآ در تصویب و تدوین قوانین مورد استناد و بهره برداری واقع می شوند. اما در علم اصول وقتی سخن از دلیل به میان […]

آثار اقرار

آثار اقرار اقرار پس از اینکه به درستی واقع گردید و تمام شرایط قانونی در آن رعایت شد دارای آثار می باشد، اعم از اینکه اقرار در دادگاه باشد یا خارج از دادگاه، در برابر ادعا اظهار شده باشد یا در مقابل ادعایی نباشد. ارزشیابی اقرار خارج از دادگاه، در اختیار قاضی است و اگر […]

اصل برائت

اصل برائت   برائت یعنی ذمه انسان از تکلیف بری می شود. در احادیث و شرع بیان شده است در جایئ که شک در تکلیف باشد و حالت سابقه هم وجود نداشته باشد و نتوان احتیاط هم کرد، اصولیین اصل برائت را به کار می گیرند. برای اصل برائت شروط ذیل لازم است: ·         شک […]