۞ بانک اطلاعات حقوقی :

در این وب سایت تلاش گردیده است اطلاعات حقوقی مفید و کاربردی، با هدف ارتقاء دانش حقوقی کشور، در اختیار شما کاربران عزیز قرار گیرد.

ارکان اقرار

ارکان اقرار ارکان اقرار را می توان به ترتیب ذیل مورد بررسی قرار داد: ١‏- رکن نخست اقرار اخبار است؛ اخبار به معنی خبر دادن است. اقرار از جمله جملات خبری است و خبر از وجود حقی می دهد که سابقآ انشاء شده است. بنابراین با توجه به اخباری بودن، قابلیت تصدیق و تکذیب دارد. […]

انواع حق

انواع حق ‏حق مالی: حقی است که متعلق آن مال است، خواه ‏آن مال عین باشد، خواه دین و خواه منغعت. حق غیر مالی: عبارت از حقی است که قابلیت تقویم به پول و داد و ستد و مبادله را ندارد و به موجب قانون برای رفع نیازمندیهای عاطفی و اخلاقی انسان وضع شده ‏است. […]

حق چیست / تعریف حق

تعریف حق :   حق عبارت از اختیاری است که قانون برای کسی شناخته تا بتواند امری را انجام یا ترک نماید. به بیان دیگر حق عبارت است از قدرت و توانایی قانونی که به موجب آن شخص می تواند به واسطه آن از چیزی منتفع گردد یا انجام امری یا ترک فعلی را بنماید. به […]

شرایط اقرارکننده یا مقر

شرایط اقرارکننده یا مقر در قانون شرایط زیادی برای مقر پیش بینی شده است. در ماده ۱۲۶۱‏قانون مدنی تصریح شده است: اقرار کننده باید بالغ، عاقل، قاصد و مختار باشد و در ماده ۱۲۶۳ ‏آمده است: اقرار سفیه در امور مالی موثر نیست. در ماده ۲۳۳ ‏قانون مجازات اسلامی مقرر می دارد: اقرار در صورتی […]

شرایط مقرله

شرایط مقرله: کسی که به نفع او اقرار صورت می گیرد مقرله است. شرایط مقرله برخلاف مقر سنگین ‏و جامع نمی باشد. طبق ماده ۱۲۶۶ ‏قانون مدنی، در این مقوله اهلیت شرط نیست لیکن برحسب قانون مقرله باید بتواند دارای آنچه که به نفع او اقرار شده است بشود. در این ماده مقصود از اهلیت، […]

شرایط مقربه

شرایط مقربه مقربه عبارت است از: هر حقی که بتوان نسبت به آن به نفع غیر و به ضرر خود اخبار نمود. اقرار ممکن است مستقیم و با غیرمستقیم باشد. مقربه دارای شرابط ذیل می باشد. ١‏- امکان‏ عقلی و مادی (ممکن بودن) ٢‏- عدم منع قانونی ٣‏- معین و معلوم بودن ۴‏. به زیان […]

اصول عملیه

اصول عملیه بحث اصول عملیه، یکی از مباحث مهم علم اصول فقه است که مورد مطالعه دقیق فقهای بزرگ اسلام قرار گرفته است. ممکن است مستند حکم قاضی، یکی از اصول عملیه باشد که هم به عنوان ادله حکمی و هم در شکل دلیل موضوعی کاربرد فراوان دارد. مجرای اصول عملیه، مقام «شک مطلق» است؛ […]

اقسام اقرار

اقسام اقرار  اقرار را می توان از جهات مختلف تقسیم بندی نمود. از حیث نوع بیان، به اقرار صریح و اقرار ضمنی و از حیث مداخله مقرله به اقرار ابتدایی و اقرار به پاسخ دعوی و از حیث وسعت، اقرار جزئی و اقرار کلی و از حیث قالب به اقرار شفاهی و اقرار کتبی و […]

ادله استنباط احکام فقهی

ادله استنباط احکام فقهی ادله استنباط احکام فقهی عبارت است از ادله ای که برای استنباط احکام فقهی مورد استناد قرار می گیرند؛ مانند کتاب، سنت،اجماع و عقل که در موارد مختلف مخصوصآ در تصویب و تدوین قوانین مورد استناد و بهره برداری واقع می شوند. اما در علم اصول وقتی سخن از دلیل به میان […]

آثار اقرار

آثار اقرار اقرار پس از اینکه به درستی واقع گردید و تمام شرایط قانونی در آن رعایت شد دارای آثار می باشد، اعم از اینکه اقرار در دادگاه باشد یا خارج از دادگاه، در برابر ادعا اظهار شده باشد یا در مقابل ادعایی نباشد. ارزشیابی اقرار خارج از دادگاه، در اختیار قاضی است و اگر […]