۞ بانک اطلاعات حقوقی :

در این وب سایت تلاش گردیده است اطلاعات حقوقی مفید و کاربردی، با هدف ارتقاء دانش حقوقی کشور، در اختیار شما کاربران عزیز قرار گیرد.

تعارض سند عادی با سند رسمی

تعارض سند عادی با سند رسمی در خصوص تعارض اسناد با یکدیگر و یا حتی تعارض سایر ادله موارد ذیل مد نظر می باشد: اول آنکه زمانی دو یا چند سند قابل تعارض با هم می باشند که به اصالت آنها تعرض نشده باشد و یا در صورت تعرض، اصالت آنها اثبات گردد؛ زیرا در […]

اصل تخییر

اصل تخییر  اصل تخییر در جایی است که تکلیف انسان بین دو یا چند مورد مردد باشد به طوری که نه می شود همه را ترک کرد و نه می شود همه را انجام داد که دراین گونه موارد عقلآ چاره ای جز اختبار وجود ندارد. این تعارض گاهی به دلیل تعارض ادله پیش می […]

تعارض سند عادی با سند عادی

تعارض سند عادی با سند عادی ممکن است در مواردی بین دو سند عادی تعارض محقق شود. برای مثال ممکن است شخص الف به استناد سند عادی، مدعی خرید ملکی معین که فاقد سابقه ثبتی است، از شخصی خاص بوده و در نتیجه مدعی مالکیت آن باشد و در مقابل شخص ب نیز با سند عادی […]

اصل استصحاب

اصل استصحاب تعریف استصحاب در لغت به معنای به همراه داشتن و همراهی است و در اصطلاح فقه، اصول و حقوق معنایی نزدیک به معنای لغوی دارد. در کوتاه ‏ترین تعریف آن آمده است: چیزی را که یقیناً وجود د‏اشته یا در حکم آن باشد و بعد از بین رفتن آن شک شود ‏، موجود فرض […]

اصل عدم

اصل عدم یا استصحاب عدمی استصحاب عدمی عبارت است از اینکه عدم چیزی که در سابق محرز و مسلم بوده و وجود آن در زمان بعد مورد تردید قرار گیرد، آن را معدوم فرض کنند. مبنای تمسک به این اصل این است که همه چیز از عدم به وجود آمده است، لذا برای اثبات وجود […]

اماره

تعریف اماره: در ماده ١٣٢١ ‏قانون مدنی در تعریف اماره آمده است، اماره عبارت است از: اوضاع و احوالی که به حکم قانون یا در نظر قاضی، دلیل بر امری شناخته می شود. امارات بر دو نوع اند: امارات قانونی و امارات قضایی. اماره قانونی به استناد ماده ١٣٢٢‏قانون مدنی ‏عبارت است از اوضاع و […]

تعارض دو اماره

تعارض دو اماره : اصل در تعارض دو اماره در جایی که از یک درجه ظنیت و اصابت، به واقع آنها به طور مساوی باشند، تساقط است. یعنی هر دو اماره ساقط و از اعتبار می افتند. بنابراین، اگر دو اماره قانونی و یا دو اماره قضایی با یکدیگر متعارض شوند، هر دو ساقط می […]

خیار تأخیر ثمن

خیار تأخیر ثمن در عقد بیع در یک تقسیم بندی بیع تقسیم می شود به حال و موجل، بیع موجل بیعی است که برای تسلیم تمام یا قسمتی از مبیع یا برای پرداخت تمام یا بخشی از ثمن اجل و مهلتی تعیین شده باشد و بیع حال آن است که هیچ اجل و مهلتی برای […]

احیای اراضی موات

احیای اراضی موات درقانون مدنی از ماده۱۴۱ تا ١۴۵‏درباره احیای اراضی موات مقرراتی وضع گردیده است که اشاره ای به آنها بی فایده نیست. احیا در لغت به معنی زنده کردن و در اصطلاخ حقوقی منظور از احیای. موات، آباد کردن زمینهای آباد نشده و بدون مالک است. کسی که زمین مواتی را آباد کند […]

مال غیر منقول و انواع آن

مال غیر منقول و انواع آن در مادهٔ ۱۲ قانون مدنی در تعریف مال غیر منقول آمده است: مال غیر منقول آن است که از محلّی به محلّی دیگر نتوان نقل نمود؛ اعم از این که استقرار آن ذاتی باشد یا به واسطه عمل انسان،به نحوی که نقل مستلزم خرابی یا نقص خود مال یا محل […]