۞ بانک اطلاعات حقوقی :

در این وب سایت تلاش گردیده است اطلاعات حقوقی مفید و کاربردی، با هدف ارتقاء دانش حقوقی کشور، در اختیار شما کاربران عزیز قرار گیرد.

سند مالکیت – تعریف و مشخصات

سند مالکیت  دفترچه ای است مجلد و از نوع اسناد رسمی و بهادار که مندرجات هر صفحه آن منطبق با مندرجات یکی از ستونهای دفتر املاک است و دارای صفحات یا ستونهایی برای نقل و انتقالات می باشد. اوراق آن نخ کشی و با مهرمخصوص پلمپ گردیده و در اصطلاح عمومی سند منگوله دار نامیده […]

صدور سند مالکیت اعیانی

صدور سند مالکیت اعیانی ممکن است مالک ملک ثبت شده به شخص یا اشخاصی اجازه احداث اعیانی در ملکی که عرصه آن متعلق به خود است را بدهد، هرگاه این اجازه به موجب سند رسمی باشد، می بایست مراتب در دفتر املاک منعکس شود. در خصوص املاک مشاع نیز برای هر یک از سند مالکیت […]

تعریف سوگند یا قسم

تعریف سوگند یا قسم یکی از راه حلهای اثبات دعوی که در روزگاران گذشته رواج داشت بکه در زبانهای اروپایی اوردال و در فارسی آزمایش ایزدی میگفتند، سوگندمیباشد. آزمایش ایزدی آنگاه به جای آورده میشدکه دوطرف دعوی برای اثبات حقانیت خود، هیچگونه گواهی نداشتند، به ناچار به خداوند روی آورده از او خواستار بودند که […]

ارکان و عناصر تشکیل دهنده سوگند

ارکان و عناصر تشکیل دهنده سوگند رکن نخست اخبار : سوگند خبردادن از حقی است که سابقاً به وجود آمده است. می دانیم که جملات اخباری قابل تصدیق و تکذیب می باشند. بنابراین سوگند نیز با وجود تقدس و منشاء مذهبی آن قابل تصدیق و تکذیب می باشد.   رکن دوم  اخبار به حق: سوگند […]

شرایط سوگند مستند حکم

شرایط سوگند مستند حکم ۱-     اهلیت حالف: کسی که سوگند یاد می کند، باید اهلیت اتیان سوگند را داشته باشد؛ یعنی باید عاقل و بالغ و مختار و برای تصرف در مال خود را داشته باشد. در ماده ١٣٢٩‏قانون مدنی می گوید: قسم به کسی متوجه می گردد که اگر اقرار کند اقرارش نافذ باشد […]

برخی از قواعد مرتبط با نفوذ سوگند در قانون مدنی

برخی از قواعد مرتبط با نفوذ سوگند در قانون مدنی : در دعاوی که به شهادت شهود قابل اثبات است، مدعی می تواند حکم به دعوی خود را که مورد انکار مدعی علیه است منوط به قسم او نماید. مدعی علیه نیز می تواند در صورتی که مدعی سقوط دین یا تعهد یا نحو آن […]

تعارض سند رسمی با سند رسمی

تعارض سند رسمی با سند رسمی برخلاف امکان تحقق تعارض بین دو سند عادی، فرض تحقق تعارض بین دو سند رسمی متصور نمی باشد و در موارد تقابل دو سند رسمی، باید همواره مطابق قواعد مسلم حقوقی، عدم اعتبار یکی از آنها را تشخیص و مطابق سند دیگر عمل نمود، چرا که تاریخ مندرج در […]

اقسام سوگند

اقسام سوگند سوگند به طور کلی و با توجه به موضوع آن بر دو قسم است : سوگند غیرقضایی و سوگند قضایی. سوگند غیرقضایی : سوگند غیرقضایی یا یمین العقد عبارت است از سوگندی که به موجب آن شخص متعهد می شود، ماموریت، وظیفه و یا اقدامی را با شرایط معین و با وجدان انجام […]

شرایط تحقق تعارض در ادله اثبات دعوی

شرایط تحقق تعارض در ادله اثبات دعوی در باب تعارض دو دلیل، اصل تساقط است و البته قبل از ساقط کردن هر دو دلیل، تا آنجا که ممکن است باید از تساقط پرهیزکرد؛ یعنی باید حتی الامکان در مقام جمع آنها برآمد؛ زیرا که «الجمع مهما امکن اولی من الطرح» بنابراین اگر دو شاهد بر […]

ارکان شهادت

ارکان شهادت رکن نخست: شهادت از جمله ادله اخباری است که خبر از وجود حقی می دهد که سابقاً ایجاد شده است. بنابراین شهادت قابل تصدیق و تکذیب می باشد و این وجه تمییز جملات اخباری از جملات انشایی است که قابل تصدیق و کذب است. رکن دوم: اخبار به حق شهادت، از وجود حقی […]