۞ بانک اطلاعات حقوقی :

در این وب سایت تلاش گردیده است اطلاعات حقوقی مفید و کاربردی، با هدف ارتقاء دانش حقوقی کشور، در اختیار شما کاربران عزیز قرار گیرد.

امکان انتقال موصی به غیرمنقول به زوجه متوفی

امکان انتقال موصی به غیرمنقول، به زوجه متوفی سئوال:  پس از صدور گواهی انحصار وراثت در مراجعه به دفترخانه اسناد رسمی جهت انتقال اموال متوفی، دفترخانه از انتقال مالیکت زمین به زوجه متوفی امتناع نموده با این استدلال که زوجه از اموال غیرمنقول غیر از ابنیه و اشجار ارث نمی­برد آیا عمل دفترخانه قانونی است؟ […]

شمول قانون سال ۱۳۵۶ بر قرارداد اجاره ­ای که در سال ۱۳۶۱ تنظیم و در سال ۱۳۸۴ تمدید شده است

شمول قانون سال ۱۳۵۶ بر قرارداد اجاره ­ای که در سال ۱۳۶۱ تنظیم و در سال ۱۳۸۴ تمدید شده است سئوال: شخصی مغازه خود را در سال ۱۳۶۱ اجاره داده مدتی گذشته، تا اینکه در سال ۱۳۸۴ این اجاره­ نامه به صورت جدید تنظیم شده مورد اجاره از ان موقع تا کنون تحت تصرف مستأجر […]

عدم تنفیذ معامله فضولی و محاسبه خسارات ناشی از آن بر اساس نظر کارشناس

سئوال: شخصی در سال ۱۳۶۲ ملکی را خریداری کرده و در سال ۱۳۸۳ دادخواستی به طرفیت فروشنده به خواسته صدور حکم به اعلام بطلان معامله به سبب مستحقٌ ­للغیر بودن مبیع و عدم تنفیذ از ناحیه مالکین اصلی تقدیم دادگاه می­نماید و همچنین الزام خوانده را به پرداخت کلیه خسارات و غرامات وارده تقاضا می­نماید […]