۞ بانک اطلاعات حقوقی :

در این وب سایت تلاش گردیده است اطلاعات حقوقی مفید و کاربردی، با هدف ارتقاء دانش حقوقی کشور، به طور رایگان در اختیار شما کاربران عزیز قرار گیرد.

برچسب : نمونه استشهادیه اعسار از هزینه دادرسی

نمونه استشهادیه اعسار از هزینه دادرسی

نمونه استشهادیه اعسار از هزینه دادرسی

استشهادیه اعسار از پرداخت هزینه دادرسی بدینوسیله از کسانی که علم و اطلاع دارند اینجانب ………….. فرزند …………….. به شماره شناسنامه ……… صادره از ………. به شماره ملی ………………. به نشانی  ………………………………………………………………………………………. که به دلیل عدم تمکن مالی و نداشتن دارایی کافی قادر به پرداخت هزینه دادرسی خویش نمی باشم، استدعا دارد مراتب فوق را […]