۞ بانک اطلاعات حقوقی :

در این وب سایت تلاش گردیده است اطلاعات حقوقی مفید و کاربردی، با هدف ارتقاء دانش حقوقی کشور، به طور رایگان در اختیار شما کاربران عزیز قرار گیرد.

برچسب : نمونه دادخواست اعسار از پرداخت مهریه

نمونه دادخواست اعسار از پرداخت مهریه

نمونه دادخواست اعسار از پرداخت مهریه

نمونه دادخواست اعسار از پرداخت مهریه خواهان : در این قسمت نام مدعی اعسار (زوج) ذکر گردد خوانده : در این قسمت نام مطالبه کننده مهریه (زوجه) ذکر گردد موضوع خواسته : اعسار از پرداخت مهریه تقسیط مهریه دلایل و منضمات : رونوشت سند نکاحیه شماره ………. مورخ ……….. دادنامه بدوی شماره ………… مورخ ………. […]