۞ بانک اطلاعات حقوقی :

در این وب سایت تلاش گردیده است اطلاعات حقوقی مفید و کاربردی، با هدف ارتقاء دانش حقوقی کشور، به طور رایگان در اختیار شما کاربران عزیز قرار گیرد.

برچسب : نمونه دادخواست دعوی تقابل

نمونه دادخواست تقابل

نمونه دادخواست تقابل

نمونه دادخواست دعوی تقابل خواهان : در این قسمت نام و مشخصات متقاضی دعوی تقابل ذکر گردد خوانده : در این قسمت نام و مشخصات طرف دعوی تقابل (خواهان دعوی اصلی) ذکر گردد خواسته : دعوی تقابل نسبت به پرونده کلاسه ………………… تحت شماره بایگانی ……………. (با موضوع مطالبه وجه چک) مطروحه در شعبه …… […]